Проекти

Настоящите проекти се осъществяват в две основни направления в изпълнение на своята мисия за осигуряване на равнопоставеност на глухите хора.

Проекти

Направление 1: Създаване на ядро от глухи специалисти и лидери (лингвисти, преводачи, обучители и педагози), които проактивно да работят с и да участват в академичната общност в България . Това се осъществява чрез магистърска програма, международни обмени и научна работа свързана с жестовия език, като се спазват принципите на Световната федерация на глухите хора.

Проектите в това направление целят:

  • овластяване на критична маса от глухи специалисти по жестов език в България;
  • съдействие за развиване на международни обмени с реномирани учебни заведения като университета Галодет в САЩ и Хумболтов университет в Берлин, Германия, в областта на науката свързана с жестовите езици и културата на глухите хора;
  • съдействие при създаване, развитие и надграждане на бакалавърска програма “Български жестов език” в направление “филология” на Софийски университет “Св. Климент Охридски”;
  • изграждане и поддържане на възможности за научни изследвания на глухите специалисти;
  • участие в създаване на Закон за българския жестов език и неговото последващо прилагане;
  • създаване и развитие на академия “Наистина жестов език” като център за професионално обучение по български жестов език на родители на глухи деца, техните педагози и преводачи от и на жестов език, включително и студенти в дисциплини свързани с приобщаващо образование на деца със специални потребности;
  • създаване на ресурси за обучение по български жестов език за подобряване на комуникативните и езикови умения на глухите деца и младежи.

Проектите ни в това направление са:

Пътят към приобщаващо образование за глухи деца и младежи в България с изключителната подкрепа фондация „Help Alliance”, социалната инициатива на Луфтханза (2019-2023).

Building bridges for Deaf leaders of tomorrow с изключителната подкрепа на Google Impact Challenge (2021-2024).

Създаване на възможности за езикова среда за психическо благополучие на глухи деца в България с подкрепата на J&K Wonderland Group (2021-2024).

Направление 2: Овластяване на глухи лидери за активното им участие в прилагането на Закона за българския жестов език.

Проектите в това направление целят:

  • изготвяне и изпълнение на цялостна програма за овластяване на критична маса глухи лидери в страната;
  • повишаване на осведомеността сред служители на институциите;
  • осигуряване на условия чрез българския жестов език в институциите на национално и местно ниво;

Проектите ни в това направление са:

“Глухо лидерство: Гражданско и професионално овластяване на глухата общност в България” към фонд „Активни граждани“ (2022-2024). Проектът „Глухо лидерство: гражданско и професионално овластяване на глухата общност в България“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 88 640 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. www.activecitizensfund.bg

Провеждане на застъпническа кампания за прилагане на Закона за българския жестов език на местно ниво.