Проекти

Работим успешно по редица проекти, свързани с осигуряването на възможности за равнопоставеност на глухите хора в българското общество.

Някои от нашите проекти са:

1) Проект No 809866 – Equality League – REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017 “Лига на равнопоставеността” по програма “Права,равенство и гражданство” на ЕС. (2018-2020).

2) Програма “Пътят към приобщаващо образование за глухи деца и младежи в България” с изключителната подкрепа фондация „Help Alliance”, социалната инициатива на Луфтханза (2020-2023).

3) Building bridges for the Deaf leaders of tomorrow с изключителната подкрепа на Google Impact Challenge (2021-2024).

4) “Глухо лидерство: Гражданско и професионално овластяване на глухата общност в България” към фонд „Активни граждани“ (2022-2024). Проектът „Глухо лидерство: гражданско и професионално овластяване на глухата общност в България“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 88 640 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

www.activecitizensfund.bg

5) Проект на Агенцията за хората с увреждания – проект 0023-0917/20.02.2017 “Глухотата като културна идентичност” (2017-2018).

6) Програма Европа на Столична община – “Глухите можем всичко, самоне чуваме”. По този проект за първи път бе отбелязана Международната Седмица на глухите и в България (2017).

7) Награда на Министерство на труда и социалната политика – Първо място за Годишна национална награда за социална иновация в подкрепа на социалната икономика – Социални иновации, свързани с предоставяне на социални продукти и услуги (2016).

8) Награда за най-добър бизнес план на НПО – Български център за нестопанско право (2016).

9) Първо място в „Промяната“ на фондация “Reach for Change” за внедряване на платформа за видео-жестов превод в подкрепа на глухата общност (2015-2016 г.). Към момента национално представени институции като НАП и НОИ вече са достъпни чрез уеб-базирано приложение за видео-жестов превод.

10) Фондация „Заслушай се“ е единствената организация на глухи хора в България, която е в официален международен обмен с единствения в света университет, в който се преподава изцяло на жестов език и писмен словесен език – Gallaudet University.

11) Фондация „Заслушай се“ е организатор на международен обмен между Хумболтовия университет в Берлин и Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за надграждане и развитие на нововъведената магистърска програма по жестов език.

12) Провеждане на застъпническа кампания за прилагане на Закона за българския жестов език на местно ниво.

13) Глухо лидерство в България: Актуално състояние, проблеми и нужди от обучение на глухите лидери. Доклад от социологическо проучване. Настоящият доклад е реализиран със съдействието на екипа на фондация „Заслушай се“ и нейните партньори фондация „Взаимно“ и МОГА – Младежка организация на глухите активисти по проект „Глухо лидерство: Гражданско и професионално овластяване на глухата общност“, с финансовата подкрепа както на фонд „Активни граждани“ така и на Help Alliance, социалната инициатива на Lufthansa и Google.org.