Приети поправки в Закона за българския жестов език

Закона за българския жестов език

24 януари 2023

Поправки в Закона за българския жестов език

На 24 януари 2023 г., две години след приемането на Закона за българския жестов език (ЗБЖЕ), беше направена поредната голяма крачка към утвърждаването, развитието, разпространението и съхраняването на българския жестов език. Глухата общност в България получи важна подкрепа с приемането на допълнителни поправки в Закона.

Кое наложи тези поправки?

  • През есента на 2021 г. стартира първата магистърска програма “Жестовият език в образованието” в Софийски университет „Св.Климент Охридски“. Тя е насочена по-скоро към педагогически специалисти, които, обаче, може да не владеят достатъчно добре жестов език и от това произтичат редица предизвикателства.
  • Магистърската програма не предоставя така нужната квалификация за филолози и преводачи в областта на българския жестов език. Не може да се изучава език директно в магистърска програма, ако той не се развива пълноценно в съответното филологическо направление още на ниво бакалавър.
  • Българският жестов език не се развива като пълноценен и самостоятелен език.
  • Заплащането на преводачите от и на български жестов език е изключително ниско.

Ние, глухите хора, сме наясно, че от една страна глухите педагози са изключително малко поради липсата на възможности за образование на жестов език, а от друга – единици са и чуващите педагози, които отлично владеят български жестов език.

Поради тази причина, когато Министерство на труда и социалната политика (МТСП) внесе своите предложения за поправки в ЗБЖЕ, ние организирахме поредица от срещи с народни представители, Министерство на образованието и науката (МОН) и МТСП, за да покажем нуждата от поправки в Закона, така че да се реализира въвеждането на бакалавърска програма “Български жестов език”. Именно това е правната рамка, която ще позволи да стартира такава програма и вярваме, че до края на настоящото десетилетие ще имаме работеща, утвърдена и силна бакалавърска специалност. Без нея, вероятно никога няма да видим глухите хора в България да общуват свободно на техния език и да бъдат част от чуващия свят не от съжаление, а по право.

С приемането на нужните поправки в ЗБЖЕ, жестовият език получи уважение и признание, което ще постави основите на истинско образование, приобщаване и пряко участие на глухите хора в академичните процеси свързани с техния език и култура. Обществото трябва да приеме, че истинската подкрепа за глухите е тази, която позволява те да споделят, водят, разказват и предлагат решения свързани с жестовия език. В момента тяхното развитие е силно доминирано от чуващата култура, което води до изоставане, изключване, аудизъм, потискане и дискриминиране. И точно в това е предизвикателството – обществото да разбере колко е важно глухите хора да бъдат възприемани като пълноценна социо-лингвистична група със свой език, който да стои редом до други езици и филологии. По този начин академичната и глухата общност, заедно с МОН, ще работят за създаването на така нужната бакалавърска програма, за да има специалисти по български жестов език в областите на лингвистиката, превод и езиковото обучение.

Другият голям успех е, че след сигнал на глухата общност за недостойното заплащане в максимален размер от 10 лв/час за преводаческа услуга от и на български жестов език, беше договорено тази сума да бъде 5% от размера на минималната работна заплата за страната. Това означава, че при настоящия размер на минимална заплата от 780 лв за страната, часовата ставка за труда на преводачите от и на жестов език става 39 лв/час, което ще повиши мотивацията сред настоящи и бъдещи преводачи от и на български жестов език.

Сърдечно благодарим за активния диалог на: г-жа Грета Ганчева, Директор дирекция “Приобщаващо образование” към МОН, д-р Бояна Алексов, Главен експерт в дирекция “Приобщаващо образование” към МОН, г-жа Мария Гайдарова, Заместник министър на образованието, г-жа Надя Клисурска, Заместник министър на труда и социалната политика, на експертите в двете министерства, на всички народни представители, които са членове на Комисията по труда, социалната и демографска политика.

Благодарим също на г-н Георги Гьоков, г-жа Деница Сачева, г-жа Илина Мутафчиева и на вносителите на предложението за промени в Закона – г-н Искрен Арабаджиев и г-н Мирослав Иванов.

Благодарим и на народните представители от 48-мо Народно събрание на Република България, че гласувахте единодушно в подкрепа на поправките в ЗБЖЕ!

Да пребъде българския жестов език!

Други новини от 2023 г.

〈 януари
декември 〉