Мисия

Мисията ни е обединяване и овластяване на българската глуха общност с общи принципи и ценности за равнопоставеност и пълноценно включване на глухите хора. Ние осигуряваме възможности за изграждане на умения и знания за глухите хора в България, така че да направим възможен техния пълноценен достъп в обществения живот. Стремежът ни е да осигуряваме качествена езикова среда чрез българския жестов език за всяко глухо дете или лице в системата на образованието и социалния живот.

Фондация “Заслушай се”, в партньорство с фондация “Взаимно” и МОГА – Младежка организация на глухите активисти, чрез обединението Deaf.bg, следват мисията за равнопоставеност на глухите хора в България. Чрез ефективни практики за образование и овластяване ние целим да постигнем равнопоставеност и признание на фундаменталното човешко право на глухите хора за общуване, образование и пълноценен живот чрез българския жестов език. Ние сме тук за да си партнираме и да помагаме в процеса на осъзнаване, че именно образованието ще доведат до това, към което те се стремят – тяхното пълноценно овластяване и успешно реализиране.

Ние вярваме, че единственият път към реална промяна за българската глуха общност е да се работи по трансдисциплинарен модел на работа, чрез който глухи хора с опит и сътрудници със знания да работят по съвместни дейности, включително и  научно-изследователски. Този подход предоставя възможност на глухите хора да бъдат инициатори в създаването на политики и принципи за съвместни дейности между тях, членове на техните семейства, специалисти и други заинтересовани страни.

Според Световната федерация на глухите, наличието на човешки права за глухите хора зависи изцяло от достъпа им до жестов език. През годините на прехода в българската глуха общност не са извършвани дейности, насочени към овластяване чрез достъпен за тях език. А езикът, освен средство за общуване и обмен на мисли, е и фактор, който влияе върху познавателните способности и свързва хората в дадена обществена група. Българският жестов език е това, което обединява всички глухи лица в България в една общност. Изграждайки общност, можем да съберем заедно хората, които вярват в силата на глухите.

Глухи лидери могат да бъдат носителите на жестов език. За съжаление у нас носителите на жестов език с лидерски качества са били лишавани от възможности за гражданско и професионално развитие. Признаването на българския жестов език се случи през 2021 г. На практика, до тогава глухата общност в България бива потисната и няма възможността да подготви активни представители, лидери и обучители.

Центърът на глухата общност е ядрото от глухи лидери. Ние целим да изградим фундамента за обучителна програма чрез български жестов език и практическото прилагане на тези познания в обществения живот.

Ние провеждаме проучване за нуждите на глухи лидери, което да доведе до изготвяне на обучителна програма от екип от глухи ментори, работещи съвместно с международни експерти. Вярваме, че това ще постави устойчиво началото на дългосрочна образователна инициатива за изграждане на капацитета на глухи лидери в цялата страна.

Вече обучените лидери ще имат практическата възможност да участват в организирането на застъпнически кампании по места. В краткосрочен план, целта е да се постигне високо ниво на участие и силен интерес от страна на глухата общност, осигуряването на критична маса от глухи лидери в България по места, които активно да се застъпват за човешките права.

Работим за повишаване на чувствителността за предизвикателства и решения пред глухите сред чуващите хора. В дългосрочен план това неизбежно ще доведе до равнопоставеност на глухите. Глухите лидери ще служат за ролеви модел и ще мотивират останалите да се включат в екосистемата на многообразието в българското общество чрез проактивност и учене през целия живот.

Целта на настоящата платформа е да обедини дейността на трите организации, които активно работят за застъпничество и прилагане на Закона за българския жестов език: фондация “Взаимно”, МОГА – Младежка организация на глухите активисти и фондация “Заслушай се” със своето социално предприятие “Наистина жестов език”. Макар всяка организация да осъществява дейността си в различни направления, общата ни цел е този закон да навлезе и бъде прилаган във всички сфери на социалния живот и образованието.

Какво правим