Представяне

Deaf.bg е обединението на три водещи организации за правата и развитието на глухите хора в България – фондация “Заслушай се”, фондация “Взаимно” и Младежка организация на глухите активисти (МОГА). Заедно работим в името на една съвременна, успешна и развита глуха общност, с фокус върху овластяването, лингвистиката, образованието и технологиите.

Доскоро, темата за иновации в глухата общност беше изключително непопулярна – да бъдеш глух се възприемаше като да бъдеш човек, на когото трябва да се даде помощ. Тази нагласа в нашето общество подържаше порочния модел на обгрижване, който маргинализира глухите хора и ги откъсва от съвремието.

Годините на обгрижване, потискане на личността, липса на достъпна среда за общуване и качествено образование, забавиха значително развитието ни. Използването на глухата общност като трамплин за интересите на чуващи хора и различни организации все още е честа практика поради упражняване на “audism” (доминиране на чуващи над глухи хора) и “tokenism” (ползване на глухите хора като “сувенири” за реализиране на лични цели, реклама, себеизява). Глухите бяха изключени от процесите на вземане на решения касаещи техните език, култура и идентичност. В резултат на това, днес процентът на образовани, грамотни, активни, силни и успешни глухи граждани е много нисък.

Мисията ни е да променим обществените нагласи и да издигнем водещата роля на глухите, следвайки принципите в Хартата на Световната федерация на глухите. Въвеждането на иновации и обучаването на критична маса от глухи хора, които да се включват активно в процесите на развитие на българския жестов език и глухата общност е начинът за реализирането на така нужната промяна, с която глухите хора в България да заемат своето достойно място. А промяна вече е тук – имаме Закон за българския жестов език, който е нашата пътна карта към бъдещето. Нищо за нас без нас! Глухите водят!