Международно законодателство

КОНВЕНЦИЯ НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Конвенцията за правата на хората с увреждания е международен договор на Организацията на обединените нации – ООН за правата на човека, предназначен да защитава правата и достойнството на хората с увреждания. От страните подписали конвенцията се изисква да насърчават, защитават пълното упражняване на човешките права от хората с увреждания и да гарантират, че те се ползват с пълно равенство пред закона. Конвенцията служи като основен катализатор в глобалното движение за правата на хората с увреждания, позволявайки преминаване от разглеждането им като обект на благотворителност, медицинско лечение и социална закрила към зачитането им като пълноправни и равноправни членове на обществото с човешки права. Конвенцията е първият договор на ООН за правата на човека за 21-ви век и е ратифицирана в България със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 26.01.2012 г., който влиза в сила през м. април същата година.

Важен за глухите общности по света е Член 21 на конвенцията – “Свобода на изразяване и на мнение, свобода на достъпа до информация”. Той гласи, че хората с увреждания имат право да се изразят и свободно да дават и получават информация и идеи чрез всички форми на комуникация, включително чрез жестов език.

ХАРТА НА СВЕТОВНАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ

Хартата на Световната федерация на глухите (СФГ) е документ относно правата на жестовите езици, очертаващ ключови принципи, които подписалите я се съгласяват да подкрепят и спазват. Хартата може да бъде подписана от всеки човек индивидуално, от организации или държавни органи. С подписването й подкрепяте глухите хора да реализират пълните си човешки права чрез използването на жестови езици.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ГЛУХИТЕ ДЕЦА

Декларацията за правата на глухите деца беше приета по време на 19-тия Световен конгрес на Световната федерация на глухите (СФГ) в Южна Корея. Тя съдържа 10 члена, описващи правата на всички глухи деца по света. Тази декларация е основен инструмент за насърчаване прилагането на правата на глухите деца и всеки желаещ може да я подпише на страницата на СФГ.

Декларация за правата на глухите деца (видео превод – български жестов език + субтитри)