Цели

Целите на Фондация „Заслушай се“ се разгръщат в четири основни направления, както следва:

Обединяване и овластяване на българската глуха общност с общи принципи и ценности за равнопоставеност и пълноценно включване на глухите хора.

През години на предизвикателства и трупане на важен опит ние осъзнахме, че пътят за постигане на високите ни цели е чрез образование и създаване на силна общност, а приобщаването на глухите хора не може да се случи без тяхното участие, знания, умения, опит. Ето защо работим в следните направления:

– Създаване на условия и възможности на глухите хора да участват във вземането на решения по въпроси, свързани с тяхното пълноценно приобщаване.

– Предоставяне на услуги чрез видео-жестов превод за институции и други доставчици на обществени услуги.

– Осигуряване на превод от и на български жестов език за събития.

– Ролеви модели за социално предприемачество в страната и чужбина.

– Изграждане на капацитет от знания и предоставяне на услуги в рамките на глухата общност.

– Налагане на световни практики и стандарти в развитието на Общността.

– Спазване на принципите, залегнали в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и Световната федерация на глухите и Световната асоциация на преводачите от и на жестов език.

– Признаването на българския жестов език за естествен самостоятелен език, уреден в Закона за Българския Жестов Език и влязъл в сила на 06.02.2022 г. Законът не само ще подобри живота на глухите хора, но и ще отвори нови възможности за повишаване на тяхната социално-икономическа активност и реализирането им наравно с останалите граждани.