Обучение на глухи лидери – София

лидери

22-25 септември 2022

Обучение на глухи лидери

София

В периода 22-25 септември 2022 г., Deaf.bg събра в София 40 глухи лидери от цялата страна, като така постави началото на цялостна едногодишна обучителна програма, осъществяваща се по проект “Глухо лидерство: Гражданско и професионално овластяване на глухата общност”, реализиран с финансовата подкрепа на  Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. С тази програма се цели качествено овластяване на глухите хора чрез присъствени и онлайн обучения с цел по-доброто познаване на Закона за българския жестов език и неговото ефективно прилагане.

Други събития от 2022 г.

〈 януари
декември 〉