СЪОБЩЕНИЕ

18.05.2022

Фондация „Заслушай се“ с ЕИК/ПИК 176786514, обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС
№118 от 20.05.2014 с предмет:

„Предоставяне на логистична подкрепа при хотелско настаняване, кетъринг услуги за участници при организиране на публични събития
и срещи, в рамките на дейности и проект, изпълняван от фондация „Заслушай се“ и финансиран от Фонд Активни граждани България (Active
Citizens Fund) по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. по обособени позиции.“

Предметът на процедурата включва услуги по организиране на семинари и обучение в т.ч. логистична подкрепа при хотелско
настаняване, кетъринг услуги за определен минимален брой участници, които ще се провеждат при условията описани в Техническата спецификация.

Прогнозна стойност на процедурата в лева – обща погнозна стойност на поръчката е в размер на 28 946.28 лв. с ДДС или
26 556.22 лева без ДДС, разпределена по обособени позиции:

  1. Прогнозна стойност на обособена позиция №1 – до 3 588.68 лв. без ДДС или 3 911,66 лв. с ДДС;
  2. Прогнозна стойност на обособена позиция №2 – до 5 741,89 лв. без ДДС или 6 258,66 лв. с ДДС;
  3. Прогнозна стойност на обособена позиция №3- до 5 741,89 лв. без ДДС или 6 258,66 лв. с ДДС;
  4. Прогнозна стойност на обособена позиция №4 – до 5 741,89 лв. без ДДС или 6 258,66 лв. с ДДС;
  5. Прогнозна стойност на ообособена позиция №5 – до 5 741,89 лв. без ДДС или 6 258,66 лв. с ДДС.

Място за изпълнение на услугите: В Р България, съгласно посоченото за всяка обособена позиция.

Критерии за оценка: най-ниска предложена цена.

Срокът за получаване на офертите е 27.05.2022 г. 17:00 часа.

Финансиране на проекта е от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Проект: „Глухо лидерство: гражданско и професионално овластяване на глухата общност“.

Пълен текст на публичната обява можете да изтеглите от тук:
www.pap.deaf.bg/activecitizens

Цялата документация за процедурата за избор на изпълнител, заедно с необходимите образци
можете да изтеглите оттукФонд Активни
граждани – Публични обявления (activecitizensfund.bg)
или оттук.